Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

GRADUATE EDUCATION APPLICATION REQUIREMENTS

The application process for international students, application conditions, required documents and application approval are explained in detail below:

 

Application Process

 

(1) Applications are received through BOS on the announced dates.

 

(2) Applications made via e-mail or post will not be processed.

 

(3) In the BOS, the prerequisites requested by the programs for the candidates are stated in detail.

 

(4) For a candidate applying for a master's degree, a faculty member from the department from which he completed his undergraduate education must be a reference. For a candidate applying for a doctorate, both a faculty member from the department from which he completed his undergraduate education and a faculty member from the department from which he completed his master's degree should be his reference.

 

(5) In order for the candidate's application to be approved and evaluated, he/she must obtain an invitation approval from the faculty member who wants to work from the Department/Major/Program/Program that he/she wants to study and who will act as his/her advisor.

 

(6) Reference and invitation approval processes are accepted only through the application BOS.

 

(7) Applications that are not approved through BOS will not be evaluated.

 

(8) If the information and documents declared during the application process are inaccurate or incomplete, the candidate is dismissed from the program even if he has been accepted to the program.

 

Application Conditions

 

(1) For each announcement period, the Institute Administrative Board determines the national/international exam conditions accepted as equivalent to this exam by ALES or the Council of Higher Education, with the recommendation of the Department/Programme Board.

 

(2) The foreign language requirement for the master's degree is determined by the Graduate School Administrative Board with the recommendation of the Department / Department / Program Committee for each announcement period.

 

(3) For applications to doctoral programs, candidates are required to get a minimum score of 55 from the foreign language exams accepted by YÖK or the equivalent score from the foreign language exams accepted as equivalent by ÖSYM, other than their mother tongue. The foreign language base score can be increased with the recommendation of the Department / Department of Art / Program Committee and the approval of the Institute Administrative Board.

 

Documents Required for Application

 

(1) The following documents are required in the application:

 

- Applying to graduate programs; The Turkish translation of the undergraduate diploma and the undergraduate transcript approved by the Turkish foreign representative offices or with a notarized copy and certified by the Turkish foreign representative offices or by the notary public

- Applying to doctoral programs; A copy of undergraduate and graduate diplomas, undergraduate and graduate transcripts approved by Turkish foreign representatives or notarized, and their Turkish translation approved by Turkish foreign representatives or notary public,

- Applying to doctoral programs; A copy of the document showing foreign language proficiency approved by the Turkish foreign representatives or notary public,

-B2 and above Turkish Language Certificate (those who do not have a certificate must take Turkish Preparation),

-Photocopy of the passaport,

- ALES, GRE or GMAT result document, if requested by the Department / Major / Program Committee in the announcement, (The validity period of the ALES exam is 3 (three) years, the validity period of the GRE and GMAT exams is 5 (five) years.)

-Bachelor's/master's diploma equivalency certificate from YÖK

- The YÖK recognition certificate of the school from which he graduated, provided by the student.

-Photo (must be taken within the last six months)

-Short CV (Turkish or English)

-Letter of intent (in Turkish or English)

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI

 

Uluslararası öğrenciler için başvuru süreci, başvuru koşulları, başvuruda istenilen belgeler ve başvuru onayı aşağıda detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

 

Başvuru Süreci

 

(1) Başvurular, ilan edilen tarihlerde BOS üzerinden alınır.

 

(2) E-posta veya posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmaz.

 

(3) BOS’da, programların adaylar için talep ettikleri ön koşullar ayrıntılı bir şekilde belirtilir.

 

(4) Yüksek lisansa müracaat eden bir aday için lisans öğrenimini tamamladığı bölümden bir öğretim üyesi kendisine referans olmalıdır. Doktoraya müracaat eden bir aday için ise hem lisans öğrenimini tamamladığı bölümden bir öğretim üyesi ve hem de yüksek lisansını tamamladığı anabilim dalından bir öğretim üyesi kendisine referans olmalıdır.

 

(5) Adayın başvurusunun onaylanması ve değerlendirmeye alınması için lisansüstü öğrenim görmek istediği Anabilim/Anasanat Dalı/Program’dan çalışmak istediği ve danışmanlığını üstlenecek öğretim üyesinden davet onayı almak zorundadır.

 

(6) Referans ve davet onayları işlemleri sadece başvuru BOS üzerinden kabul edilir.

 

(7) BOS üzerinden onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

(8) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin hatalı veya eksik olması durumunda aday programa kabul edilmiş olsa dahi programla ile ilişiği kesilir.

 

Başvuru Koşulları

 

(1) ALES veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu sınava eşdeğer kabul edilen ulusal/uluslararası sınav koşulunu ve bu sınavların puan şartını, her ilan dönemi için Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu belirler.

 

(2) Yüksek lisans için yabancı dil şartını, her ilan dönemi için Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu belirler.

 

(3) Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında, YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından minimum 55 veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından eş değer puan almaları gerekmektedir. Yabancı dil taban puanı, Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile artırılabilir.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

 

(1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir:

 

-Yüksek lisans programlarına başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği ile Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı Türkçe tercümesi

-Doktora programlarına başvuruda; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği ve Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı Türkçe tercümesi,

-Doktora programlarına başvuruda; yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği,

-B2 ve üzeri Türkçe Dil Sertifikası (sertifikası olmayanlar Türkçe Hazırlık almak zorundadır),

-Pasaport fotokopisi,

-Eğer Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu ilanda talep etmişse, ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesi, (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıl, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 (beş) yıldır.)

-YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi

-Öğrenci tarafından temin edilen mezun olduğu okula ait YÖK tanınırlık belgesi.

-Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

-Kısa özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce)

-Niyet mektubu (Türkçe veya İngilizce)

05.11.2021 06:56

Hızlı Erişim