Ara
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Documents Required for Application

(1) The following documents are required in the application:

 

Applying to graduate programs;

 • The Turkish translation of the undergraduate diploma and the undergraduate transcript approved by the Turkish foreign representative offices or with a notarized copy and certified by the Turkish foreign representative offices or by the notary public

 • Applying to doctoral programs; A copy of undergraduate and graduate diplomas, undergraduate and graduate transcripts approved by Turkish foreign representatives or notarized, and their Turkish translation approved by Turkish foreign representatives or notary public,

 • Applying to doctoral programs; A copy of the document showing foreign language proficiency approved by the Turkish foreign representatives or notary public,

 • B2 and above Turkish Language Certificate (those who do not have a certificate must take Turkish Preparation),

 • Photocopy of the passaport,

 • If the Department / Department / Program Committee requested it in the announcement, ALES, GRE or GMAT result document, (ALES exam is valid for 3 (three) years, GRE and GMAT exams are valid for 5 (five) years.)

 • Bachelor's/Master's Diploma Equivalency Certificate from YÖK

 • The YÖK recognition certificate of the school from which the student graduated, provided by the student.

 • Photo (must have been taken within the last six months)

 • Short CV (Turkish or English)

 • Letter of intent (Turkish or English)

Application Confirmation

 

ARTICLE 11 – (1) In order for the applicant's application to be approved, he must receive an acceptance from one of the faculty members in the Department/Major Art Program/Program in which he/she wishes to study at Fırat University.

 

(2) A faculty member who wishes to advise/approve an invitation to an international student uploads the recognition certificate of the university from which the candidate graduated in undergraduate degree, obtained from YÖK, to the international BOS and performs the invitation approval procedures.

 

(3) After the candidate has fully defined/uploaded all the information and documents requested in the BOS, his/her application is approved by the Graduate School Student Affairs Unit.

 

(4) Meeting the application conditions and receiving approval for application does not require admission to the program.

Başvuruda İstenen Belgeler

(1) Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir:

 • Yüksek lisans programlarına başvuruda; lisans diploması ile lisans transkriptinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği ile Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı Türkçe tercümesi

 • Doktora programlarına başvuruda; lisans ve yüksek lisans diplomaları ile lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği ve Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı Türkçe tercümesi,

 • Doktora programlarına başvuruda; yabancı dil yeterliliğini gösteren belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği,

 • B2 ve üzeri Türkçe Dil Sertifikası (sertifikası olmayanlar Türkçe Hazırlık almak zorundadır),

 • Pasaport fotokopisi,

 • Eğer Anabilim/Anasanat Dalı/Program Kurulu ilanda talep etmişse, ALES, GRE veya GMAT sonuç belgesi, (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıl, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 (beş) yıldır.)

 • YÖK’ten alınmış lisans/yüksek lisans diploma denklik belgesi

 • Öğrenci tarafından temin edilen mezun olduğu okula ait YÖK tanınırlık belgesi.

 • Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

 • Kısa özgeçmiş (Türkçe veya İngilizce)

 • Niyet mektubu (Türkçe veya İngilizce)

Başvuru Onayı

MADDE 11 – (1) Adayın başvurusunun onaylanması için Fırat Üniversitesinde lisansüstü öğrenim görmek istediği Anabilim/Anasanat Dalı/Programdaki öğretim üyelerinden birinden mutlaka kabul alması gerekmektedir.

(2) Uluslararası bir öğrenciye danışmanlık yapmak/davet onayı vermek isteyen öğretim üyesi, adayın lisansta mezun olduğu üniversiteye ait, YÖK’ten aldığı tanınırlık belgesini uluslararası BOS’a yükler ve davet onayı işlemlerini gerçekleştirir.

(3) Aday, BOS’da talep edilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak tanımlayıp/yükledikten sonra Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından başvurusu onaylanır.

(4) Başvuru koşullarını sağlamış ve başvuru onayı almış olmak, programa kabul edilmeyi gerektirmez.

05.11.2021 07:06

Hızlı Erişim